Sklep www.majsterkowicz-sklep.pl wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji usług w zgodzie z Polityką Plików Cookies. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

REGULAMIN  PROMOCJI „STAŁY KLIENT”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Promocja pod nazwą  „Stały klient”, zwana dalej Promocją, organizowana jest przez KRU Urszula Duda. z siedzibą w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 40, 34-200 Sucha Beskidzka, zwaną dalej „Organizatorem”.
 2. Promocja odbywać się będzie w terminie od dnia 01.03.2018 r. od godziny 00:00:00 do dnia 30.06.2018 r. do godziny 24:00:00 lub do wyczerpania zapasów.
 3. Promocja prowadzona jest na całym obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.
 6. Regulamin Promocji dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.majsterkowicz-sklep.pl, zwanej dalej „Stroną internetową”.

§ 2. ZASADY PROMOCJI

 1. W promocji mogą wziąć udział osoby posiadające kupon rabatowy otrzymany od Organizatora.
 2. Kupon rabatowy można otrzymać w formie ulotki promocyjnej po dokonaniu i sfinalizowaniu zamówienia.
 3. Jedna osoba może otrzymać jeden kupon rabatowy do jednego zamówienia.
 4. Kupon rabatowy wydawany jest na okaziciela.
 5. Uczestnikiem Promocji może być osoba spełniająca warunek, o którym mowa w ust.1, będąca osobą fizyczną lub prawną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba, która nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, może otrzymać kupon i zrealizować go w ramach Promocji za zgodą przedstawiciela ustawowego.
 6. Kupon rabatowy uprawnia do 5 % zniżki na zakupy produktów oferowanych przez Organizatora, zrealizowane za pośrednictwem sklepu internetowego Organizatora pod adresem www.majsterkowicz-sklep.pl, pod warunkiem, bez minimalnej wartości zamówienia.
 7. Skorzystanie z kuponu rabatowego następuje poprzez wpisanie w odpowiednie okno sklepu internetowego Organizatora kodu umieszczonego na kuponie w trakcie finalziacji zamówienia.
 8. Kupon rabatowy może być wykorzystany wielokrotnie.
 9. Posiadaczowi kuponu rabatowego nie przysługuje prawo do otrzymania równowartości rabatu w formie ekwiwalentu pieniężnego.

§ 3. REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące Promocji mogą być składane wyłącznie w formie pisemnej w terminie od dnia 01.03.2018 r. do dnia 30.07.2018 r. na adres podany w § 1 ust. 1 (o zachowaniu wyżej zakreślonego terminu decyduje data stempla pocztowego, z tym, że nie będą uwzględniane reklamacje doręczone Organizatorowi po dniu 30.07.2018 r.).
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi, a składający reklamację zostanie niezwłocznie zawiadomiony o stanowisku Organizatora w sprawie reklamacji.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uzyskanie i wykorzystanie kuponu rabatowego niezgodne z niniejszym Regulaminem.

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani członkowie ich najbliższej rodziny (małżonkowie, zstępni, wstępni, rodzeństwo, powinowaci do II stopnia oraz osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia). Przez „pracowników” rozumie się również osoby wykonujące stale usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej.
 2. Udział w Promocji jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. Wszelkie spory wynikające z Promocji będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny.
 4. Zasady przeprowadzania Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.